Mai Tarot Jóslás ~ 06.14 ~ Szerencsekerék

A Sze­ren­cse­ke­rék min­da­zon fe­la­da­to­kat szim­bo­li­zál­ja, ame­lye­ket éle­tünk so­rán el kell vé­gez­nünk. Bár­mi­kor je­len­jék is meg, min­dig ar­ra utal, hogy itt az ide­je, hogy fog­lal­koz­zunk az­zal a té­má­val, amellyel kap­cso­lat­ban ki­húz­tuk a kár­tyát.

A Ri­der-ta­rot is­te­ni tör­vény­ként ábrá­zol­ja az élet­fe­la­da­tot, amely ar­ra kény­sze­rí­ti az em­bert, hogy föl­fe­lé emel­ked­jen. A Crow­ley-ta­rot az idő és az örök­ké­va­ló­ság kö­zöt­ti össze­füg­gést hang­sú­lyoz­za, amely sze­rint a bol­dog­ság an­nak a pil­la­nat­nak az aján­dé­ka, amely­ben fe­lis­mer­jük.

Me­di­tá­ci­ós té­ma­ként a Sze­ren­cse­ke­rék ezt kér­de­zi:

A jó óra nem gyor­san, ha­nem pon­to­san jár. Én mi­lyen „pon­to­san” ha­la­dok vég­ig az éle­te­men?

Szí­vü­gyek­ben a Sze­ren­cse­ke­rék ezt ta­ná­csol­ja:

Le­het, hogy éle­te nagy sze­rel­mé­ről van szó. Min­de­ne­set­re fon­tos lé­pés előtt áll. Ha he­lyes irány­ba in­dul, a sze­ren­cse az Ön ol­da­lá­ra áll.

A jö­vő­be ve­tett kép:

Olyan ta­pasz­ta­lat áll Ön előtt, mely élet­fe­la­da­tá­nak fon­tos ré­szét ké­pe­zi, még ak­kor is, ha pil­la­nat­nyi­lag er­re sem­mi­lyen jel nem utal. Hasz­nál­ja ki az adó­dó le­he­tő­sé­get.

Vál­ság­hely­zet­ben a Sze­ren­cse­ke­rék ezt ja­va­sol­ja:

Ve­gye fon­to­ló­ra, hogy min­den­nek el­jön a ma­ga ide­je, és ezért igen fon­tos, hogy a meg­fe­le­lő idő­pont­ban he­lye­sen cse­le­ked­jen. Ne akar­jon min­dent egy­szer­re meg­ol­da­ni, de sem­mit se hagy­jon elin­té­zet­le­nül. Lé­pés­ről lé­pés­re jár­jon az út­ján.

Posted in Tarot